Truskolascy na Ziemi Halickiej

 

 

Truskolaski przeniósł się na Ziemię Halicką zapewne z powodów ekonomicznych. Tam były ziemie i były możliwości. Marian Truskolaski w swojej Historii Rodziny Truskolaskich podaje, że tym Truskolaskim był Stefan Truskolaski, który przed 1531 rokiem przenosi się na Ziemię Halicką (woj. Ruskie) i nabywa Martynów. Martynów leży nieopodal Dniestru przy drodze ze Lwowa do Stanisławowa. Gród już istniał, gdy Kazimierz Wielki przyłącza Ruś Czerwoną do Królestwa Polskiego w 1340 r.

 

Dalsze dzieje rodziny na Ziemi Halickiej (Ziemia Halicka była jedną z czterech ziem woj. Ruskiego) opisuje opierając się na pewnych źródłach. Przy każdym przodku podaje skąd czerpałem wiedzę na jego temat.

Daty narodzin i śmierci podane są w przybliżeniu.

Historycznymi postaciami z tego okresu są (chronologicznie):

 

1. Stefan Truskolaski (1510-1580), ożeniony z Anną Szczucką, starosta olszański, miał   

          syna Wojciecha.

- Stryj Marian w swej Historii lokuje Stefana następujący sposób: "...bierze w roku 1531 udział we wspaniałej epopei jaka była walka o Pokucie...".

- brak innych danych o Stefanie Truskolaskim.

2. Wojciech Truskolaski (1550-1610) ożeniony z Katarzyną Komorowską z h. Ciołek z Rosnowskich

        miał syna Stefana.

- patrz "Ci Wielcy Polacy" dr Marek Minkowski, 2005 r, www.przodkowie.com: "Wojciech prawdopodobnie między 1580 a 1630 i Katarzyna Komorowska h. Ciołek prawdopodobnie między 1590 a 1630"

- Herbarz Polski Adama Bonieckiego: "... córka Andrzeja Komorowskiego z pierwszej jego żony, Katarzyna zeznała w 1619 r  zapis dożywocia z mężem Wojciechem Truskolaskim, który 6000 jej florenów posagu zabezpieczył" 

     Wojciech Truskolaski miał z Katarzyną Komorowską syna  Stefana 

3.  Stefan Truskolaski (1570-1620) ożeniony z Chęcińską (Męcińską)

       - Stryj Marian w swej Historii lokuje Stefana w czasach Stefana Batorego i walk    o Wielkie Łuki,czyli musiał żyć w okresie od  od 1570 do 1620.

        Stefan miał syna Marcina.

     

 • 4.  4. MarcinTruskolaski--(1590 -  ) ożeniony z Agnieszką Grochowską z Grochowic h. Junosza.
 •        Tak    podaje Marek Miniakowski - "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina", Kraków 2005 r.
 •        Wdług Herbarza Polskiego Kaspra Niesieckiego "Marcin Truskolaski 9 miecznik Lwowski". "Herbarz Polski i Imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów" wydany we Lwowie w 1855 r. podaje: "Truskolaski h. Ślepowron w woj. Ruskim, gdzie Marcin był miecznikiem                Lwowskim,  Mikołaj podkomorzym, a Stanisław sędzią ziemskim Sanockim".
 •        "Herbarz Polski" 1839-1845 Kaspra Niesieckiego podaje: "Truskolaski herbu Ślepowron, 
 •        w województwie Ruskim. Marcin Truskolaski 9 miecznik Lwowski miał za sobą Agnieszkę
 •        Grochowską, wdowę po Piotrze Korycińskim; Stanisław kanonik Lwowski 1641.
 •        Acta Castr. Leopol."
 •   Akta grodzkie i ziemskie  z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we     
 •    Lwowie zawierają regestry. W regestrze "okazywania i popisu JMć pp. obywateli i szlachty przede 
 •    Lwowem  w polu św. Krzyża 20 kwietnia 1626 r" wymieniony jest JMć p. Marcin Truskolaski 
 •     miecznik lwowski.  podobnie  w regestrze szlachty lwowskiej i żydaczowskiej na okazywaniu pode 
 •     Lwowem  20 kwietnia 1637 r.
 •        Marcin miał dwóch synów - Mikołaja i Antoniego.
 •  

5. Mikołaj Truskolaski (1630 - 1680).

- Kasper Niesiecki, Herbarz Polski: "Mikołaj Truskolaski podkomorzy Halicki 1676. Córki jego podkomorzanka halicka była za Władysławem Łuszczewskim viceinstygatorem koronnym, druga Konstancja podkomorzanka halicka za Dominikiem Potockim podskarbim nadwornym koronnym, 1 mo zaś voto była za Stefanem Kakowskim, chorążym sanockim, trzecia za Piotrem Kuropatwą".

- według stryja Mariana Mikołaj Truskolaski był cztery razy żonaty: z Małgorzatą Steno, ze Strumiłówną, ze Stanisławowską.

Mikołaj pozostawił córki oraz ze Stanisławowską syna Feliksa.

 

W Aktach grodzkich i ziemskich w T. 24 na str. 106 po raz pierwszy pojawia się Mikołaj Truskolaski w Laudum sejmiku halickiego jako miecznik ziemi lwowskiej i marszałek sejmiku elekcyjnego; jest datowane na 15 września 1653 r. Następnie w listopadzie 1664 r. "IMć p. Mikołaj Truskolaski zostaje przez króla mianowany podkomorzym ziemi halickiej". 23 sty-cznia 1665 r. w Haliczu w kościele farnym nastąpiła Elekcja Podkomorzego "przez dygnitarzy, urzędników, ziemian i obywateli ziemi halickiej. Działo się to w kościele farskim" (T. 24, str. 210).

Podkomorzy danej ziemi był tzw. wyższym urzędem ziemskim, podkomorzy kierował sądem podkomorskim, do jurysdykcji tego sądu należały wszystkie sprawy związane z własnością ziemi, granicami dóbr szlacheckich itp., podkomorzy organizował swój urząd, w skład, którego musiał wchodzić mierniczy.

W 1668 r. Laudum sejmiku halickiego powierza Mikołajowi Truskolaskiemu chorągiew wojsk, pozostałe chorągwie otrzymali: Bogusław Potocki, Piotr Telefus, Walenty Kalinowski, Mikołaj Baworowski - Laudum sejmiku halickiego, 9 maja 1668 r. - T. 34, str. 267. Był to dla Polski okres ciągłych wojen: koniec "potopu", wojny kozackie, rokosz Lubomirskiego, abdykacja Jana Kazimierza. W owym czasie Mikołaj Truskolaski podpisuje się lub występuje w pismach:

- Mikołaj z Truskolas Truskolaski,

- Mikołaj na Martynowie Truskolaski, podkomorzy halicki (Akta grodzkie i ziemskie, T. 24, str. 281, Laudum sejmiku halickiego, 8 października 1668 r.),

- Mikołaj Truskolaski z Truskolas na Martynowie (j. w. T. 24, str. 512).

Z Akt grodzkich i ziemskich, T. 24 wynika, że Mikołaj Truskolaski pełnił wiele innych odpowiedzialnych funkcji z wyboru szlachty halickiej: 25 maja 1671 r. zostaje marszałkiem pospolitego ruszenia (Akta grodzkie, T. 24, str. 320), był marszałkiem sejmiku halickiego elekcyjnego oraz został wybrany do sądu trybunalskiego. W Aktach grodzkich i ziemskich
w tomie 24 wielokrotnie pojawia się nazwisko Mikołaja Truskolaskiego zawsze w kontekście służby dla dobra ziemi halickiej. Z akt tych wynika również, że prowadził chorągiew halicką
w walkach z Chmielnickim, był pod Żółtymi Wodami, pod Zbarażem.

Czy historia opisana przez Mariana Truskolaskiego dotycząca Pałhicz i babki Marcinowej jest prawdziwa?. Być może, nie mam dostępu do akt sadowych z tego terenu (Halicza).

Prawdziwa jest informacja dotycząca Konstancji z Truskolaskich Potockiej, córki Mikołaja, za Dominikiem Potockim h. Pilawa, która 16 marca 1689 r. wydała w Bohorodczanach przywilej dla Ormian tyśmienickich (patrz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakład Filipa Sulimowskiego, 1880-1914, hasło Tyśmienica). Konstancja zmarła w 1714.

6. Feliks Truskolaski (1660 - 1683), żonaty z Katarzyną Chmielowską.

- Jan Trzecieski, Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno 1905, str. 78:"...współczesny

Wojewodzie (Józef Ossoliński, wojewoda wołyński, zmarł w 1780 w Rymanowie)  Franciszek

Truskolaski syn Feliksa i Katarzyny Chmielowskiej prawnuk Wojciecha i Katarzyny Komorowskiej...".

-   Marian Truskolaski w swej historii podaje, iż Feliks zginął młodo pod Wiedniem.

   Feliks Truskolaski zostawił jednego syna Franciszka Michała.

7. Franciszek Michał Truskolaski (1680- 1740), żonaty z Maryanną Stadnicką córką Krzysztofa

    Stadnickiego i Marianny z Dzianotów.

- Jan Trzecieski, Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno 1905, str.78: "Franciszek Truskolaski syn Feliksa i Katarzyny Chmielowskiej...".

- Marian Truskolaski podaje, że Franciszek Michał wziął po żonie majętność w ziemi sanockiej, między innymi Płonną wraz z dworem obronnym.

     "Synem Franciszka Truskolaskiego i Maryanny z Stadnickich był Stanisław Trruskolaski, prezes sądu sanockiego ziemskiego, prapradziad niedawno      zgasłego Włodzimierza  Truskolaskiego, posła i marszałka sanockiego" - Trzecieski,str.78.

 

 

 

 

Strona w budowie