Literatura

 

 

 

Opieram się na następujących wydawnictwach źródłowych:

 

          1.  Ignacy Kapica Milewski - Herbarz, dopełnienie Niesieckiego, wydanie Biblioteki XX Czartoryskich w Sieniawie, Krakow 1870 r.

Herbarz ten lokuje rodzinę Truskolaskich na ziemi bielskiej.

Na Rusi Czerwonej w miejscowości Truskowiec (okolice Drohobycza) istniała przed 1400r. rodzina Truskowieckich, ale herbu Rola (patrz Jan Karol Dochnowski - Hebarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995 r.).

          2. Kaer Niesiecki, Herbarz Polski, wydanie J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845 t. 9 s. 122: "Truskolaski herbu Ślepowron w województwie Ruskim. Marcin Truskolaski 9 miecznik Lwowski miał za sobą Agnieszkę Grochowską wdowę po Piotrze Korycińskim: Stanisław kanonik Lwowski 1641 r. Acta Castr. Leopol. Mikołaj podkomorzy Halicki 1676".             Marcin Truskolasi i Stanisław kanonik Lwowski byli braćmi, ich ojciec Stefan Truskolaski starosta olszański rezydował w Martynowie.

          3. Historia Rodziny Truskolaskich Ślepowron - Marian Truskolaski, 1998 r.

      4.  WWW.familysearch.org – Internet Rok 1629 Mikołaj Truskolaski występuje w kartotece przodków.

      5.  Jan Trzecieski "Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi" Krosno 1907 r 

     6.  Herbarz Polski i imieniospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów" wydany we Lwowie w 1885 r.

     7.  Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi

          Al. hr. Stadnickiego, T. 23:

          Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731 - 1772; wyd. Antoni Prohaska, Lwów: Tow.

          Naukowe, 1928.

     8.  Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi

          Al. hr. Stadnickiego, T. 24:

          Lauda sejmikowe halickie 1575-1695, wyd. Antoni Prohaska, Lwów Tow. Naukowe 1931.

     9.  Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi

          Al. hr. Stadnickiego, T. 25;

          Lauda sejmikowe halickie 1669- 1772, wyd. Wojciech Hejnosz, Lwów: Tow. Naukowe.

   10.  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakład Filipa Sulimowskiego, 1880-1914.

    11. Inskrypcje nagrobne - cmentarze w Jaśle, Besku, Zagórzu, Krośnie, Krakowie.

    12. Historie miast i miejscowości na ziemi sanockiej.

    13. Marta Michałowicz-Kubal "Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego", Arete II, Targowiska-Krosno.

    14.  Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości

           z przysiółkami w Królestwie Galicji, W. X. Krakowskiego i X. Bukowinie według naj-świeższych wskazówek   

           urzędowych, wydany przez  K. Oksze Orzechowskiego, Kraków 1872.

    15.  Praca zbiorowa pod red. Osenkowskiego - Zagórz nad Osławą.

    16  Janusz Michalak - W dolinie Osławy, Krosno 1977.

    17. Ryszard Schramm - Prywatna podróż pamięci, Bosz, 2003 napisał: " Truskolascy to była liczna i szeroko 

          skoligacona w ziemi sanockiej rodzina".

    18  www.truskolasylachy.republika.pl

    19  Biblioteki Cyfrowe: Podkarpacka, Sanocka, Małopolska, Wielkopolska, Śląska.

    20. Jerzy Sewer hr. Dunin Borkowski - Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887.

    21. Oficerowie Wojska Polskiego - Muzeum Wojska Polskiego.\

    22. Gazeta Sanocka z lat 1895 (6.I. i 20.I.1895), 1905, 1906.

    23  .Rocznik Sanocki II 1967: Zarys dziejów Bukowska w latach 1795-1914, str. 106, Aleksander Codello - 

           Działalność Juliana Goslara w Sanockim  (1845-1848), str. 169.

    24. Agata Wolska - Ziemianie, Kraków, Znak, 1998.

    25. Dawna Ziemia Bielska i Jej Cząstkowa Szlachta, Z.Glogler,W-wa 1873,Drukarnia J.Bergera

    26. .Kornel Czemeryński – O dobrach Koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej

    27. Praca zbiorowa - Życie gospodarczeZiemi Sanockiej od XVI do XX w, Sanok 2004

    28. Urzędnicy województwa ruskiego XIV- XVIII wieku, spis opracował K. Przyboś, Wrocław 1987.    

                    

Strona w budowie...