Mikołaj Truskolaski

 

Mikołaj Truskolaski 1630 - 1680

 

 -        Kasper Niesiecki, Herbarz Polski: "Mikołaj Truskolaski podkomorzy Halicki 1676. Córki jego podkomorzanka halicka była za Władysławem Łuszczewskim viceinstygatorem koronnym, druga Konstancja podkomorzanka halicka za Dominikiem Potockim podskarbim nadwornym koronnym, 1 mo zaś voto była za Stefanem Kakowskim, chorążym sanockim, trzecia za Piotrem Kuropatwą".

-        Według stryja Mariana Mikołaj Truskolaski był cztery razy żonaty: z Małgorzatą Steno, ze Strumiłówną, ze Stanisławowską.

 

Mikołaj pozostawił córki, oraz ze Stanisławowską syna Feliksa.

 

W Aktach grodzkich i ziemskich w T. 24 na str. 106 po raz pierwszy pojawia się Mikołaj Truskolaski w Laudum sejmiku halickiego jako miecznik ziemi lwowskiej i marszałek sejmiku elekcyjnego; jest datowane na 15 września 1653 r.

Następnie w listopadzie 1664 r. " Imć p. Mikołaj Truskolaski zostaje przez króla mianowany podkomorzym ziemi halickiej". 23 stycznia 1665 r w Haliczu w kościele farnym nastąpiła Elekcja Podkomorzego "przez dygnitarzy, urzędników, ziemian i obywateli ziemi halickiej. Działo się to w kościele farskim" (T. 24, str. 210).

Podkomorzy danej ziemi był tzw. wyższym urzędem ziemskim, podkomorzy kierował sądem podkomorskim, do jurysdykcji tego sądu należały wszystkie sprawy związane z własnością ziemi, granicami dóbr szlacheckich itp., podkomorzy organizował swój urząd, w skład, którego musiał wchodzić mierniczy.

W 1668 r. Laudum sejmiku halickiego powierza Mikołajowi Truskolaskiemu chorągiew wojsk, pozostałe chorągwie otrzymali: Bogusław Potocki, Piotr Telefus, Walenty Kalinowski, Mikołaj Baworowski - Laudum sejmiku halickiego, 9 maj 1668 r. - T. 34, str. 267. Był to dla Polski okres ciągłych wojen: koniec "potopu", wojny kozackie, rokosz Lubomirskiego, abdykacja Jana Kazimierza. W owym czasie Mikołaj Truskolaski podpisuje się lub występuje w pismach:

-        Mikołaj z Truskolas Truskolaski

-        Mikołaj na Martynowie Truskolaski, podkomorzy halicki (Akta grodzkie i ziemskie, T. 24,
str. 281, Laudum sejmiku halickiego, 8 październik 1668 r.)

-        Mikołaj Truskolaski z Truskolas na Martynowie (j. w. T. 24, str. 512).

 

Z Akt grodzkich i ziemskich, T. 24 wynika, że Mikołaj Truskolaski pełnił wiele innych odpowie-dzialnych funkcji z wyboru szlachty halickiej: 25 maja 1671 r. zostaje marszałkiem pospolitego ruszenia (Akta grodzkie, T. 24, str. 320), był marszałkiem sejmiku halickiego elekcyjnego oraz został wybrany do sądu trybunalskiego. W Aktach grodzkich i ziemskich w tomie 24 wielokrotnie pojawia się nazwisko Mikołaja Truskolaskiego zawsze w kontekście służby dla dobra ziemi halickiej. Z akt tych wynika również, że prowadził chorągiew halicką w walkach z Chmielnickim, był pod Żółtymi Wodami, pod Zbarażem.

Czy historia opisana przez Mariana Truskolaskiego dotycząca Pałhicz i babki Marcinowej jest prawdziwa?. Być może, nie mam dostępu do akt sadowych z tego terenu (Halicza).

Prawdziwa jest informacja dotycząca Konstancji z Truskolaskich Potockiej, córki Mikołaja, za Dominikiem Potockim, która 16 marca 1689 r. wydała w Bohorodczanach przywilej dla Ormian tyśmienickich (patrz: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakład Filipa Sulimowskiego, 1880-1914, hasło Tyśmienica). Konstancja zmarła w 1714 r.

W "Studia Historyczne" t. 41, str. 428 Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział Kielce wymieniono: "Truskolaski Mikołaj na Martynowie, podkomorzy halicki".

Mikołaj Truskolaski w 1648 r. bierze udział w sejmie konwokacyjnym ( Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dragunie, Bobkowski Kazimierz, wydawnictwo U.Wrocławskiego 1991 r).

 

Mikołaj Truskolaski w roku 1676  trzymał na zasadzie ius communicativum miasteczko Olszówka

"cum attinentiis" w woj.  Czernihowskim za Dnieprem leżące - tak podaje Stefan Ciara

 w "Senatorowie i dygnitarze  koronni w drugiej połowie XVII wieku", Wrocław,

Wydawnictwo PAN 1990, Zakład Narodowy Ossolińskich.

 

AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE we Lwowie, tzw. Bernardyńskie, T. 24

Mikołaj Truskolaski, podkomorzy halicki otrzymuje jedną z pięciu chorągwi halickich w 1668 r

 

                 DSC00344
                                                         

 

 

 

                            Kliknij na obraz aby powiększyć

        

 

 

 

 

 

 

         AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE we Lwowie, tzw. Bernardyńskie, T. 24

          Mikołaj Truskolaski jest wymieniony jako podkomorzy halicki.

 

DSC00345

 

                    Kliknij aby obraz powiększyć